Выборы в Израиле 2009  Русский

אור

מפלגת אור היא מפלגה דמוקרטית, ציונית וחופשית, שמטרתה לקדם את ערכי ההומניזם, השוויון, ההשכלה וכבוד האדם. המפלגה דוגלת בחירות הפרט, ותומכת בשליטתו המירבית של האדם על חייו ובהימנעות מירבית משימוש בכוח הכפייה של המדינה. זכותו של כל אדם לצקת את אורחות חייו ותוכנם כראות עיניו, ובלבד שלא יכפה אותם על זולתו.
עקרונות השוויון, הסובלנות, ההומניזם והפלורליזם הם הערובה לכינון חירויות הפרט ולתפקודה התקין של החברה, ובלעדיהם לא תתקיים מדינה דמוקרטית. מצע המפלגה מתייחס לתחומים רבים ומושתת כולו על עקרונות אלו. המפלגה פונה אל כל מגזרי האוכלוסייה בישראל - יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, נשים וגברים.

אותיות: אר